PL EN
PL EN

Zintegrowane monitorowanie: IoT

Projekt zakłada stworzenie systemu zintegrowanego monitorowania infrastruktury oraz taboru dla kolei konwencjonalnej oraz systemu informatycznego pozwalającego na optymalizację strategii utrzymania predykcyjnego infrastruktury i taboru. Zaprojektowany zostanie jednolity system zawierający: zespół urządzeń pomiarowych wyposażony w zestaw specjalistycznych czujników, moduł akwizycji i przesyłu danych, oprogramowanie analizujące dane na bazie modeli predykcyjnych opartych o głębokie konwolucyjne sieci neuronowe oraz aplikacja przedstawiająca wyniki pomiarów, predykcji i informacje o wystąpieniu stanów alarmowych użytkownikowi końcowemu. Produkt jest kierowany do zarządców infrastruktury kolejowej, operatorów taboru kolejowego i podmiotów zajmujących się utrzymaniem (ECM).

Nazwa beneficjenta:
Nevomo IOT sp. z o.o.
Tytuł projektu:
„Opracowanie zintegrowanego systemu do monitorowania i utrzymania predykcyjnego infrastruktury oraz taboru kolejowego opartego na głębokich konwolucyjnych sieciach neuronowych”
Wartość projektu:
9 399 899,16 PLN
Wartość dofinansowania:
6 782 413,02 PLN
Okres realizacji:
od 2021-03-01 do 2022-11-30

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1131/20-00 dofinasowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.